I can’t stop. I won’t stop.

Dutch version – For English click here

Oh Londen.. By far één van mijn favoriete steden die ik al bezocht heb. En hier zit ik dan, het begin van mijn laatste London blog, schrijvende achter mijn laptop in het niet zo zonnige Kapellen. “Hoe was het?” vroegen veel mensen. Ja, wat kan ik hierop antwoorden? Een unieke ervaring die ik heb kunnen delen met 6 toffe mensen. Veel beleefd, veel bijgeleerd en veel mijn ogen geopend.

Wat ben ik blij dat ik het vak Internationaal project heb gekozen. Het is op zich leuk als je een extra taal kan spreken als Spaans of Duits, maar de niet-talenknobbel mijzelf weet dat ik hier niet uit leer. Ervaringen opdoen? Daar leer ik uit. Wat goed dat ik mezelf zo goed ken. Aan de hand van deze ervaringen heb ik ingezien dat ik écht de juiste studiekeuze heb gemaakt. Maar ik heb ook een beter beeld gekregen hoe de sector juist te werk gaat, wat ik kan verwachten na het afstuderen en waar ik naartoe wil werken.

Niet alleen tijdens mijn London-ervaring, maar tijdens al mijn Internationaal Project ervaringen de afgelopen twee jaar, heb ik veel interessante mensen horen spreken én heb ik veel bijgeleerd over vanalles en nog wat. Creativity World Forum, Doornik, Eurobest en Londen. Ik hou van zulke events en belevenissen waar je gedurende enkele dagen ondergedompeld wordt door informatie, creatieve mensen en inspiratie. Na twee jaar zit mijn hoofd hier vol mee, maar nog lang niet vol genoeg. #ikwilmeer

go the extra mile | #wordstoliveby:

 

Veel vragen houden me soms wakker. Wat wil ik later specifiek doen? Waar kom ik terecht? Hoe ga ik alles aanpakken? Hoe ga ik mijzelf onderscheiden? Vragen die je niet beantwoordt krijgt achter de schoolbanken. Vragen waar ik na elke ervaring een klein antwoord op kan geven. Wat voor mij persoonlijk betekent dat ik nog lang niet klaar ben met het zoeken naar de antwoorden. Nog lang niet klaar met het bezoeken van creatieve bureau’s. Nog lang niet klaar met het deelnemen aan creatieve evenementen. I can’t stop, I won’t stop. Elke uitdaging pak ik met beide handen aan én geniet ik met volle tuigen van.

 

Little girls with dreams become women with vision. Ik begin mijn visie stilaan te krijgen. Ik weet wat ik wil en begin mijn weg te vinden hoe ik hier kan geraken. Nu nog mijn pad vormen tot de eind finish. Hoe ga ik dit doen? Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat niemand hier al een antwoord op heeft gevonden. Go with the flow, laat je door niets tegenhouden en doe wat je graag doet. En dan kom je er wel. Heb je ook een extra duwtje in de rug nodig? Dan raad ik je aan om zeker eens deel te nemen aan creatieve evenementen of voer eens een gesprek met een creatief persoon. Je zal er uit leren én misschien zal je je persoonlijke antwoorden hieruit vinden.

Ik kan alvast niet wachten wat de toekomst mij nog brengt.
Ik ben er klaar voor. Cheers!

635807218284832541-260794647_tumblr_mfv9tpQvpj1qejlczo1_500

_________________________________________________________________________________________________

I can’t stop. I won’t stop.

Oh Londen.. By far one of my favorite cities I’ve visited. And here I am, the start of my latets London blog, writing behind my desk in the not so sunny Kapellen, Antwerp. “How was it?” asked a lot of people. Yes, what can I say? A unique experience that I was aible to share with 6 amazing people. Many experienced, learned and opened my eyes a lot.

 

 

What am I glad I have chosen the course International project. It is nice if you can speak an additional language as Spanish or German, but the non-linguistic talent myself know I don’t learn from it. Experiences? There I learn from. What good that I myself so know well. On the basis of these experiences, I have realized that I really have made the right study choice. But I also have gotten a better picture how the sector really works, what I can expect after graduation and where I want to work myself to.

Not only during my London-experience, but during all my International Project experiences the past two years, I have heard a lot of interesting people and I have learned so much. Creativity World Forum, Tournai, Eurobest and London. I really love to go to events and experiences where for several days you meet a lot of creative people, inspiration and absorb a lot of information. Aftet two years is my head full, but still not full enought. #iwantmore

 

go the extra mile | #wordstoliveby:

Many questions keep me awake sometimes. What do I specifically want to do later? Where do I get? How do I get there? How do I differentiate myself? Questions you can’t answer while sitting behind school banks. Questions that after each experience I can answer a little bit more. What for me personally means I’m not done yet with the search for the answers. Not done yet with visiting creative agencies. Not done yet with participating in creative events. I can’t stop, I won’t stop. Every challenge I pick up with both hands and I enjoy the fullest.

 

 

Little girls with dreams become women with vision. I start to get my vision slowly. I know what I want and beginning to find my way how I can get here. Now I have to create my pad to the finish. How do I do this? Gee, that’s a good question. I guess no one here has found an answer. Go with the flow, let nothing stop you and do what you love to do. It’s very important to learn and keep learning. Go and take part in creative events or enter a conversations with a creative person.  You will learn and maybe you’ll find your personal answers here.

 

I can’t wait for what the future still has me to offer.
I’m ready. Cheers!

635807218284832541-260794647_tumblr_mfv9tpQvpj1qejlczo1_500

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s